VR全景的特色及优势!

发布日期:2021-08-07 15:02 浏览次数:
    VR全景技术功能特色:
 
    1.提高速度和提升流畅度;
 
    2.多种格式嵌入:基于浏览器显示、可以嵌入视频、音频、文本、图片;
 
    3.高质量,无缝衔接:高视觉质量、无错位、无拉伸、无停机、无模糊等现象;
 
    4.强大的功能:方向坐标,缩略图,背景音乐,地图等;
 
    VR全景优势:
 
    1.拍摄的720张照片表面的图像并捕获真实图像,具有十分强烈的真实感;
 
    2.可以看到整个视觉区域中的所有视觉信息,没有忙点的视区,更多信息;
 
    3.720面镜的反转是通过在特定视图上进行的,具有强烈的立体感和沉浸感;
 
    4.观看720度全景图时,如果需要,观看者可以通过鼠标放大并拖放;
在线咨询
微信咨询
联系电话
返回顶部